فروردین با مهر (7+1)

 

فروردین با مهر (7+1)

  در ابتدای ازدواج یا شراکت ، زندگی و شرایط خوبی نخواهید داشت . اما به ترتیب شرایط بهتر شده و در آخر عمر زندگی خوبی خواهید داشت . باید از دروغ گتن پرهیز کنید ، چون صدمه خواهید دید . با این حال درآمد خوبی خواهید داشت . روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است.