فروردین با شهریور (6+1)

 

فروردین با شهریور (6+1)


پیوند یا شرامت خوبی خواهید داشت . در اغلب امور با هم سازگار و موافق خواهید بود . اگر هم اختلافی پیش بیاید ، از جانب متولد فروردین خواهد بود . متولد شهریور عمر بیشتری خواهد داشت . اما از ناحیۀ شکم ، دچار یک بیماری سخت می شود . در زندگی صاحب چند فرزند می شوید . درآمد حرام با شما سازگار نیست . روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .