فروردین با مرداد (5+1)

 

فروردین با مرداد (5+1)

 

پیوند شما توام با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت . از لحاظ درآمد و ثروت ، موقعبت خوبی خواهید داشت . اگر دارای فرزند پسر شوید ، ممکن است باقی نماند . متولد مرداد عمر طولانی تری خواهد داشت . روزهای شنبه و سه شنبه برای شما خوش یمن است .