فروردین با تیر (4+1)

 

فروردین با تیر (4+1)

 

سازش بین شما دو نفر مشکل است . مدتی جنگ و ستیز خواهید داشت و حتی ممکن است کارتان به جدایی بکشد . درآمدتان کم و اکثر اوقات در سختی و ناراحتی به سر خواهید برد . به ندرت ممکن است صاحب ملک و زمین شوید . در ضمن فرزند خوبی ممکن است نصیب شما نشود . عمر متولد تیر ماه بیشتر خواهد بود . روزهای دوشنبه برای شما خوش یمن است .