فروردین با خرداد (3+1)

 

فروردین با خرداد (3+1)

 

تگر با هم پیوند کنید ، گاه سازگار و خوش ، گاه ناسازگار خواهید بود . بیشتر اوقات بین شما رنجش و تلخی پیش خواهد آمد . صلح بین شما هم به خاطر یک ملک موروثی خواهد بود . عامل ناسازگاری ، بیشتر متولد خرداد خواهد بود . در واقع پیوند شما ابتدا خوب اما به ترتیب با اختلاف همراه خواهد بود . در عین حال فرزند کم و مال زیاد نصیب شما خواهد شد . روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای شما خوش یمن است .