فروردین با اردیبهشت (2+1)

 

فروردین با رادیبهشت (2+1)

 

سازگاری بین شما به عنوان شریک یا همسر ، ابتدا متوسط و میانه است ، اما با گذشت زمان این سازگاری بهتر و بیستر می شود . در واقع در ابتدا ، گاه سازگار و گاه ناسازگار خواهید بود . اما حتی اگر جدایی هم بین شما پیش بیاید ، دوباره به هم می پیوندید . روزهای سه شنبه برای شما خوش یمن است .