12- متولدین اسفند (زنان)

 

12- متولدین اسفند ( زنان )

 

متولدین این ماه ، زنانی نیک گفتار ، امانتدار ، نسبتاً صبور ، کمی خودبین و مغرور و دارای قدی نسبتاً متوسط هستند . اینان افرادی غریب دوست و مهمان نواز هستند ، اما خود از جانب دوستان و خویشان ، کمتر محبت می بینند . اغلب این زنان در شوهر داری استادند و تا حد امکان همسر را از خود راضی نگاه می دارند .

زنان متولد این ماه اغلب در دوران کودکی گرفتار رنج و بیماری می شوند که عموماً از ناحیۀ شکم است . در این حال دو خطر در زندگی اینان وجود دارد که با صدقه و توسل ، انشاالله برطرف می شود .