11- متولدین بهمن (زنان)

 

11- متولدین بهمن ( زنان )

 

متولدین این ماه ، زنانی خوش طبع ، نیک سیرت ، شوهر دوست ، عاشق صداقت و دوستی هستند . اینان اغلب طالب رنج خود و راحت دیگران هستند . والدینشان آنها را بسیار دوست دارند. اغلب این زنان به پر سفید حساس هستند . بعضاً رفتاری دارند که آنان را لوس جلوه می دهد . این زنان اگر چه دانا و زیرک هستند ،اما گاه راز نگهدار نیستند . این زنان بعضاً نشانی در صورت دارند که علامت تمایل آنان به خوشگذرانی است . اینان گاه چرب زبان بوده و از حسادت لذت می برند .

زنان متولد این ماه هرگاه از چهارده سالگی بگذرند ، عمر طبیعی خواهند داشت . در عین حال سه خطر زندگی اغلب آنان را تهدید می کند که با صدقه و توسل رفع خواهد شد . اینان یک بار سر رشتۀ زندگی خود را از دست داده ولی دوباره بر امور مسلط می شوند . این زنان اغلب خواسته و مرادی دارند که در نهایت به آن می رسند . انگشتر عقیق برای این زنان مناسب خواهد بود .