10- متولدین دی (زنان)

 

10- متولدین دی ( زنان )

  زنان متولد این ماه عموماً خوشرو ، خوش بیان ، با حیا ، هنر دوست و بعضاً هنرمند بوده و اغلب در رفاه و آسایش خواهند بود . اینان باید از غیبت و قسم دروغ دوری کنند وگرنه با مشکل بزرگی مواجه می شوند . اگر مایلند از محبت و توجه دیگران برخوردار شوند ، باید به آنان محبت کنند . سه خطر زندگی اغلب این افراد را تهدید می کند که یکی از آنها یک بیماری سخت می باشد . پس بایستی مراقب سلامت خود باشند . اگر همواره به یاد خدا باشند و به او توکل کنند ، می توانند از این خطرات عبور کنند . لباس های آبی و سبز برای این افراد مناسب خواهد بود