9- متولدین آذر (زنان)

 

9-    متولدین آذر ( زنان )

 

زنان متولد این ماه ، خوشرو ، با وقار ، پاکدامن ، صبور و بعضاً چالاک می باشند . اینان از گناه و خطا پرهیز می کنند و اغلب از گناه دیگران چشم پوشی می کنند . این زنان از پدر و مادر خیر و نفع می برند ، اما از خویشان و اقوام شانس نمی آورند . اینان از نمحبت همسران برخوردار می شوند و عموماً زندگی متعادلی را پیش رو خواهند داشت . فقط باید از افراد حسود دوری کنند .

متولدین این ماه هرگاه از سن چهارده سالگی عبور کنند ، عمر طبیعی خواهند داشت . اینان گاه از ناحیه سر و معده دچار عارضه می شوند . برای درمان معده می توانند از آب سیب زمینی خام ، آب گشنیز و آب کدو استفاده کنند .