8- متولدین آبان (زنان)

 

8-    متولدین آبان ( زنان )

 

زنان متولد این ماه عموماً خوشرو ، مهربان ، خوش قدم ، دارای طبعی لطیف ، مودب ، تا حدی مغرور و خودخواه هستند . این زنان گاه غمگین و بی حوصله می شوند . بعضاً از جانب فرزندان رنج و آسیبی متوجه آنان می شود . در عین حال این زنان اغلب در زندگی از رفاه و آسایش برخوردار خواهند شد .

زنان متولد این ماه اغلب از ناحیۀ کبد حساسیتی دارند که با مصرف کدوی آب پز و آب گشنیز و میوه هایی مثل لیمو ، هندوانه ، هلو ، و آلو درمان خواهند شد . لباس های سبز و آبی و انگشتر عقیق برای این زنان مناسب می باشد .