7- متولدین مهر (زنان)

 

7-    متولدین مهر ( زنان )

 

زنان متولدین این ماه عموماً خوشرو ، خوش زبان ، گاه پر حرف و پایبند ادا و اصولی خاص می باشند . این زنان دارای طالعی نیکو می باشند و در زندگی به رفاه و آسایش دست پیدا می کنند . اما اینان زود خشم هستند و اگر از عصبانیت خود داری نکنند ، آسیب خواهند دید . اینان به وقت عصبانیت طپش قلب پیدا می کنند که بایستی مراقب باشند .

زنان متولد این ماه گاه دچار اضطراب و خیالات واهی می شوند و اغلب بی دلیل با همسرشان بد رفتاری می کنند . حال آنکه همسرشان با آنها مهربان است . اینان با سه خطر در زندگی مواجه می شوند که اگر به سلامت از آنها بگذرند ، عمر طبیعی خواهند داشت . در ضمن هرگاه بیمار شوند ، اغلب علت آن صفرا و بلغم خواهد بود .