6- متولدین شهریور (زنان)

 

6-    متولدین شهریور ( زنان )

 

متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط و بعضاً بلند بالا ، سرخ رو ، نیک سیرت و پاکدامن ، صبور و کمی حسود هستند . دروغ و حرام با آنها سازگار نیست . این زنان بعضاً در زندگی با مشکل و مصیبتی مواجه می شوند که جز صبر و تحمل و توسل به خداوند ، چاره ای ندارند . اینان اغلب با چهار خطر در زندگی مواجه می شوند . باید از آتش دوری کنند . این زنان بهتر است مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشکل نشوند . در عین حال هرگاه غمگین شوند و یا با مشکلی مواجه گردند ، بهتر است ذکر خدا بگویند تا از غم و مشکلات رهایی یابند . این زنان در روی یکی از اعضاء بدن ، نشانی دارند که آنان را نزد دیگران عزیز می کند .