5- متولدین مرداد (زنان)

 

5-    متولدین مرداد ( زنان )

 

متولدین زن این ماه طالع بلندی دارند . اینان ذاتاً خوش بیان ، خوش طبع ، بلند بالا و اغلب لاغر می باشند . اینان در اوایل زندگی با مشکلات و رنج مواجه می گردند ، اما هر چه جلوتر می روند ، به آرامش و آسایش دست می یابند . به خصوص پس از ازدواج ، اغلب زندگی خوبی خواهند داشت و همواره در رفاه و آرامش به سر خواهند برد .

این زنان اگر چه فرزندان کمتری نسبت به زنان متولد ماههای دیگر خواهند داشت ، اما لازم است آنان را از قسم دروغ بر حذر دارند و همچنین از به دست آوردن مال حرام . عیب این زنان این است که اغلب زود به جوش می آیند و خویشتنداری خود را از دست می دهند . در ضمن یک خطر بزرگ اغلب این زنان را تهدید می کند ، انشاالله با صدقه و توسل ، برطرف خواهد شد . لباس های سفید و سبز و همچنین انگشتر فیروزه با آنان سازگار است .