4- متولدین تیر (زنان)

 

4-    متولدین تیر ( زنان )

 

متولدین زن این ماه عموماً سفید و خوشرو و خوش چهره بوده در عین عاقل بودن ، راز نگهدار نیستند و اغلب اسیر گفته های خویش هستند . آنان بعد از ازدواج ، با همسر خود به مربانی و الفت زندگی می کنند و اغلب به خاطر حسن عملی که دارند ، مورد توجه و محبوب همسر خود می باشند . این زنان عموماً در زندگی صاحب چند فرزند می شوند و در طول زندگی اغلب دوبار با سختی و مشکلات مواجه شده و سر رشتۀ کار خود را از دست می دهند ، اما دوباره بر اوضاع مسلط می شوند . در عین حال عموماً در زندگی دارای رفاه و موقعیت مالی خوبی خواهند بود . متولدین زن این ماه عموماً در یکی از اعضاء بدن ، خال یا نشانی دارند که نشان اقبال و قدرت آنهاست . اینان در صورت بیمار شدن ، بیشتر از ناحیۀ دل و کمر بیمار و متالم می گردند .