3- متولدین خرداد (زنان)

 

3-    متولدین خرداد ( زنان )

 

متولدین زن این ماه عموماً سفید و سرخ رو و خوش قد و بالا و شوهر دوست می باشند . اینان مهربان چرب زبان ، گاهی خود خور و زود رنج می باشند . این زنان اغلب نیک اندیش بوده به دوستان و خویشان نیکی می کنند . از حرافی و شوخی های بی مورد پرهیز می کنند و بیشتر طالب ارتباط با افراد دانا و فهیم می باشند .

این زنان اغلب از درد شکم رنج می برند که علت آن معمولاً از سردی و خشکی است . مصرف کوبیدۀ سنبل خطایی همراه با زیره و قرنفل ، در ناشتا به اندازۀ یک قاشق چایخوری ، برای آنان مفید می باشد . اغلب این افراد خال یا نشانی بر سینه دارند ، که نشان از اقبال آنهاست . اینان در اوایل زندگی رنج بسیار می بینند ، اما عاقبت به خیر می شوند . باید غیبت را ترک کنند و از خدا غافل نشوند . زیرا اغلب از دست و زبان خودشان در رنج و عذاب هستند .

متولدین زن این ماه مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهند داشت .  لباس های آبی و همچنین انگشتر الوان و انگشتر زمرد برای این زنان مناسب خواهد بود .