2- متولدین اردیبهشت (زنان)

 

2-    متولدین اردیبهشت ( زنان )

 

متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد ، پیوسته ابرو ، خوش زبان ، خود خور ، زود رنج و گاهی خشن هستند . این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می شوند ، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هر چه به دست بیاورند ، از دست می دهند . معمولاً دل و زبان این افراد یکی است . اینان اغلب خوابهای خوبی می بینند که اگر بتوانند آنها را در بیداری به یاد بیاورند ، تاثیر مثبتی از آنها خواهند گرفت . اینان نباید دروغ بگویند ، زیرا صدمه خواهند دید .

متولدین زن این ماه اغلب از ناحیۀ سر بیمار می شوند . باید مراقب این عضو از بدن باشند . اگر چه گاه دچار درد کمر می شوند که معمولاً از باد و قولنج می باشد .این افراد با سه خطر در زندگی مواجه می شوند که اگر از آن بگذرند و نیز از سن شش سالگی عبور کنند ، عمر طبیعی خواهند داشت . اینان معمولاً در یکی از اعضاء بدن ، خال یا نشانی دارند که نشان از بخت و اقبال آنهاست . این زنان اغلب طا لب لباس های سبز و آبی هستند . انگشتر یاقوت برای اینان بسیار مناسب است .