1- متولدین فروردین (زنان)

 

1-    متولدین فروردین ( زنان )

 

متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوشرو ، خوش زبان ، تند خو ، اما مهربان ، با قدی متوسط می باشند . اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرور هستند . اغلب در ابتدای زندگی با مشکلاتی مواجه خواهند بود ، اما به ترتیب موقعیت و عزت نصیبشان می شود . اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند . خود نیز صاحب فرزندان زیادی می شوند . اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می شوند .

متولدین زن این ماه اغلب در خانه داری و همسر داری مسلط هستند .از نا محرم دوری می کنند و طالب رضایت شوهر هستند . اینان اغلب شاکر و خوش قلب هستند . اما برای کسب آرامش و آسایش بیشتر ، باید از کفران نعمت پرهیز کنند . این افراد طبعی گرم و خشک دارند و عموماً در زندگی با سه خطر مواجه می شوند . هرگاه از این سه خطر بگذرند ، عمر طبیعی خواهند داشت . اینان باید صادق و راستگو باشند ، زیرا دروغ به آنان صدمه می زند . این زنان اغلب طالب لباسهای روشن و سنگ عقیق هستند .