12- متولدین اسفند (مردان)

 

12- متولدین اسفند ( مردان )

 

متولدین این ماه اغلب افرادی شجاع و سخاوتمند ، زیرک و فهیم هستند . در انجام کارها گاه توانا و گاه ناتوان جلوه می کنند . اغلب در جوانی و پیری پاکدامن بوده و از کسب و کار حلال ، سود خوبی نصیبشان می شود . این افراد گاه از دیگران دلگیر می شوند ، اما از آنان کینه به دل نمی گیرند .

متولدین این ماه در بین رنگها به رنگ قهوه ای حساس هستند . آنان فصل پاییز را دوست دارند و اغلب با دیدن غروب پاییز به هیجان می آیند . بعضی از این افراد از زنی بد عمل آسیب می بینند ، باید مراقب باشند . اغلب این افراد سفر دریایی در طالع دارند .

متولدین این ماه اغلب در کودکی با سه خطر مواجه می شوند ، اگر از این سه خطر بگذرند ، عمر طبیعی خواهند داشت . روزهای پنجشنبه برای این افراد روز خوبی خواهد بود . همچنین انگشتر عقیق و یاقوت برای آنان مناسب است .