11- متولدین بهمن (مردان)

 

11- متولدین بهمن ( مردان )

 

متولدین این ماه عموماً خوشرو ، خوش قلب و خیر خواه هستند . اینان اغلب هنرمند بوده یا علاقمند به هنر هستند . این افراد از والدین و همان طور از فرزندان خود نفع می برند . اغلب سفرهای دور از وطن در طالع دارند . گاه فرصت های روحی و معنوی خوبی نصیبشان می شود . بعضاً در مقابل بدخواهان مظلوم واقع می شوند . اغلب به رنگ سبز تمایل دارند .همچنین سفر حج در طالع آنها دیده می شود . اغلب این افراد تمایل به داشتن دو همسر دارند . اما به یکی دلبستگی بیشتری خواهند داشت .

متولدین این ماه هرگاه از چهارده سالگی به سلامت بگذرند ، و به طور کلی چهار خطر را در زندگی پشت سر بگذارند ، عمر طبیعی خواهند داشت . روز پنجشنبه برای این افراد خوش یمن است . انگشتر یاقوت و فیروزه و همین طور لباسهای رنگی برای این افراد مناسب است .