10- متولدین دی (مردان)

 

10- متولدین دی ( مردان )

 

متولدین این ماه عموماً افرادی گندمگون با قدی متوسط ، چرب زبان ، غیور ، عجول و خود بزرگ بین هستند . نقطه ضعف آنها این است که دهن بین و زود تاثیر بوده و در مقابل مهربانی و عطوفت دیگران زود تسلیم هستند . آنان انتقاد کننده اما انتقاد پذیر نیستند . در عین حال برخی از آنان سخنور و صاحب فضل و هنر هستند . از لحاظ شغلی ، صنعت کشاورزی و دامداری با اینان سازگار است . این افراد اغلب از فرزندان خود نفع می برند .

متولدین  این ماه اغلب بیماریشان از سردی و خشکی و درد شکم و درد کمر است . هلیلۀ زرد و رازیانه همراه با عسل به صورت معجون برای آنان مفید می باشد . این افراد هرگاه از سن سه سالگی و دو خطر بگذرند ، به عمر طبیعی و طولانی خواهند رسید . انگشتر یاقوت برای انان خوش یمن و سازگار است