9- متولدین آذر (مردان)

 

9-    متولدین آذر ( مردان )

 

متولدین این ماه عموماً طبعی گرم و خشک دارند . آنان رنگش گندمگون داشته و به رنگهای سفید و آبی روشن حساسیت دارند . زود تصمیم ، زود خشم و پرگو هستند . اگر چه گاه نیز مدتی سکوت اختیار می کنند . اغلب مایلند در جمع بزرگان باشند . اینان در زندگی رفاه مادی خوبی خواهند داشت و بعضاً نیز افرادی خیر می باشند . در ضمن مال حرام با آنها سازگار نیست . صنعت کشاورزی و تجارت و معاملات ، با روحیۀ آنان سازگار است. آنان در زندگی اغلب از حمایت مادر ، همسر یا یک زن برخوردار می شوند . اگر مراقب کارهای خود نباشند ، ممکن است در یک کار حساس درگیر شوند . اغلب دوستی مشفق و دلسوز دارند که از برادر به آنها نزدیکتر است . عموماً دو زن در طالع دارند که از یکی از آنها نفع می برند . گاه بر اثر سودا و صفرا بیمار می شوند ، که آب انار شیرین با شیر و شکر ، برای آنان مفید خواهد بود . اغلب تا سن 30 سالگی با دو خطر مواجه می شوند که اگر به سلامت از آن بگذرند ، به عمر طبیعی و گاه به سن نود سالگی می رسند . اینان در زندگی زناشویی نیز کم و بیش موفق هستند و اغلب آنان صاحب فرزند پسر می شوند . انگشتر فیروزه با این افراد سازگار است .