8- متولدین آبان (مردان)

 

8-    متولدین آبان ( مردان )

 

متولدین آبان افرادی خوشرو و با درایت هستند . اغلب خالی دارند که علامت عزت است . چون افرادی خیر خواه هستند ، هر چه از عمرشان بگذرد ، عزیزتر می شوند. این افراد در کارها شتابزده عمل می کنند ، لذا گاه پشیمانی به بار می آورند . این افراد پول خوبی به دست می آورند ، اما اغلب آسان آن را از دست می دهند . اینان هرگاه همت خود را به کار بگیرند ، در هر کاری موفق خواهند بود .

متولدین این ماه اغلب از ناحیۀ کمر و سینه و قلب ، دچار حساسیت هستند . مصرف کنجد و عسل برایشان مفید است . اغلب وقتی بیمار شوند ، بیماریشان از درد دل ، درد شکم و قولنج می باشد . عموماً در سن 8 و 24 و 30 سالگی با خطر مواجه می شوند . هرگاه از آنها بگذرند ، به عمر طبیعی می رسند . این افراد وقتی نذر می کنند ، بایستی آن را ادا کنند . انگشتر عقیق یمنی برای آنان مناسب است .