7- متولدین مهر (مردان)

 

7-    متولدین مهر ( مردان )

 

متولدین این ماه دارای طبعی گرم و تر هستند . عموماً خوش خلق ، جوانمرد و مورد توجه مردم هستند . در قضاوت منصف بوده و هرگاه دروغ بگویند ، صدمه خواهند دید . از تجارت سود خوبی خواهند برد . اما شراکت با آنها سازگار نیست . با هر کس شراکت کنند ، ضرر خواهند دید. همچنین مال حرام با آنان سازگار نیست . متولدین این ماه اغلب در شکم یا سینه نشانی دارند که نیک است . عموماً در سن 8 و 24 و 37 سالگی با خطر مواجه می شوند . اگر از این وادیها بگذرند ، به سن بالای شصت و گاه تا هشتاد می رسند . بعضاً در کف دست چپ و در خط عمر نقطه ای دارند که علامت توقف و خطر است . با صدقه و احسان ، می توانند رفع خطر کنند. عیب مشخص این افراد ، زود باوری آنان است . گاه اسیر نفس عماره می شوند و حتی ممکن است مورد تهمت قرار بگیرند . اگر چه اغلب خویشتندار و مسلط بر خود هستند . روزهای جمعه و شنبه روزهای خوبی برای آنان است . همچنین انگشتر یاقوت و فیروزه برای آنان مناسب است .