5- متولدین مرداد (مردان)


5-    متولدین مرداد ( مردان )

 

متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند . گاه زود خشمگین می شوند ولی زود آرام می گیرند . اینان افرادی خوش گذران هستند . گاه مورد تهمت قرار می گیرند ، اما چون با گذشت هستند ، از آن می گذرند . اینان معمولاً در زندگی راه راست در پیش می گیرند و کمتر به انحراف کشیده می شوند . اغلب افرادی با عزت و درای طبعی بلند هستند . بعضاً به مقامات بالا می رسند . اغلب والدینشان را زود از دست می دهند . در زندگی زناشویی ، اغلب در اختلاف هستند ، اما از فرزند خیر و نفع می بینند . عموماً در سن 7 و 19 سالگی با خطر مرگ مواجه می شوند و اگر از آن بگذرند ، بیش از 70 سال عمر خواهند کرد . شراکت برای آنان سازگار نیست . با هر کس شراکت کنند ، زیان خواهند دید . روزهای یکشنبه ، روز خوبی برای آنان است . در ضمن انگشتر عقیق با آنها سازگار است.