4- متولدین تیر (مردان)

 

4-    متولدین تیر ( مردان )

  متولدین تیر طبعی سرد و تر دارند . اگر از سن 11 ، 27 و 33 سالگی بگذرند ، عمر طولانی خواهند داشت . اغلب در کار و زندگی موفق هستند و در چهل سالگی پول خوبی به دست می آورند . اینان باید از آب دوری کنند و کار فوق توان انجام ندهند . این افراد اهل شادمانی و سفر هستند . گاه گرفتار غرور بیجا می شوند و در قضاوت عجله می کنند . افرادی سختگیر هستند ، اما اهل بخشش اند . استعداد کلامی خوبی دارند و اگر از این استعداد بهره بگیرند ، با زبان دشمن را دوست خود می کنند . اینان گاه خوش و شادمان و گاه غمگین هستند . حرص آنها از حسدشان بیشتر است . گاه نیز بدگویی دیگران را می کنند. متولدین این ماه بهتر است از آب و آتش پرهیز کنند . هرگاه بیمار شوند ، بیشتر بیماری آنها در ناحیۀ سر و کمر خواهد بود . انگشتر دُر و یاقوت برای آنان خوش یمن است