3- متولدین خرداد (مردان)


3-    متولدین خرداد ( مردان )

  متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط بوده ، خوشرو و خوش زبان و صادق هستند . اینان اغلب افرادی صبور و کاردان هستند . عیب دیگران را می پوشانند و از افراد حسود و بدخواه دلتنگ می شوند . معمولاً به یاد خدا هستند و از پدر و مادر خیر و نفع می برند . اینان اغلب در سینه ، پشت یا چهره نشانی دارند که بر ایشان نیک است و آنان را نزد دیگران عزیز می کند . عموماً از راه تجارت یا کشاورزی ، پول خوبی به دست می آوردند . برخی سفرهای طولانی در طالع دارند که از آن سود خواهند برد . عموماً از مادرانی خوب متولد می شوند . روزی حلال نصیبشان می شود . اینان عموماً طبعی سرد و تر دارند . حدود دوازده سالگی با خطری مواجه می شوند . اغلب در سن چهل سالگی به رفاه می رسند . روزهای یکشنبه و پنجشنبه ، برای آنان خوش یمن است . در طالع اغلب اینان دو زن دیده می شود که از آنها خیر و نفع می برند .