2- متولدین اردیبهشت(مردان)


2-    متولدین اردیبهشت ( مردان )

 

متولدین این ماه افرادی خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد توجه دیگران هستند . اینان افرادی خانواده دوست بوده و در رشته های هنری می توانند استعداد خوبی از خود نشان دهند . عموماً در زندگی ثروت خوبی به دست می آورند . در ضمن اغلب سفر حج در طالع دارند . اینان عموماً افرادی گشاده رو و فهیم هستند . اگر سستی نکنند ، در زندگی به رفاه و موقعیت خوبی دست می یابند. اینان تنوع طلب و گاه بهانه گیر بوده اغلب از خویشان همسر اختیار می کنند. اینان دارای طبعی سرد و خشک بوده و عموماً در سنین 7 ، 17 و 22 سالگی با خطر مواجه می شوند که اگر به سلامت بگذرند ، تا هشتاد سال عمر خواهند کرد . روز جمعه برای اینان خوش یمن است. همچنین انگشتر فیروزه با اینان سازگار است . از لحاظ شغلی ، خرید و فروش و تجارت و هر نوع معامله با آنان سازگار می باشد .