1- متولدین فروردین (مردان)

 

1-    متولدین فروردین ( مردان )

 

متولدین این ماه افرادیخوش طبع و خوشرو و بلند قد و خوش اقبال می باشند . اگر از سه و چهارده سالگی به سلامت عبور کنند ، تا 90 سال عمر خواهند کرد . اینان اغلب در سینه ، صورت یا بازو نشانی دارند که بر ایشان نیک است .

متولدین این ماه افرادی با ذوق و سلیقه بوده و عموماً رفتار مسالمت آمیز دارند . این افراد طالع و بخت خوبی دارند ، به شرط آن که همت خود را به کار گیرند . اینان عموماً افرادی مهربان و بخشنده بوده و اگر چیزی را از دست بدهند ، باز به دست می آورند . گاه گرفتار بیماری می شوند که بیشتر از ناحیه پهلو و کمر می باشد . این افراد بهتر است از نزدیک شدن به آب رونده و تند ، پرهیز کنند. از لحاظ شغلی ، صنعت کشاورزی و خرید و فروش ، برایشان سود بخش و سازگار است .