خصوصیات زنان متولد خرداد

 

خصوصیات زنان متولد خرداد

 

زنان متولد این ماه عموماً افرادی خودمختار – استقلال طلب – با هوش – دارای قوه تخیل خوب – خوش سر و زبان – با سلیقه – اغلب جذاب و دلربا – اهل شعر و هنر – همدل و مهربان – دارای شم اقتصادی – طالب تغییر و تحول – بی باک و گاه بی ملاحظه – طالب بحث و گفتگوی جمعی – گاه اهل مطالعه – با ذوق در آرایش و لباس پوشیدن – طالب مهمان – سرشار از امید و آرزو – اندکی آب زیر کاه – گاه شادمان و گاهی غمگین و متاثر – گاه گرم و مهربان – گاهی سرد و بی اعتنا – گاه پر حرف و شلوغ – گاهی کم حرف و ساکت – کلاً چند شخصیتی و بی ثبات همچون هوای بهاری – شادمان در شبهای مهتابی – دوستدار ورزش و سینما – طالب ارتباط با دیگران – در جستجوی مرد کامل – گاه خانه دار و گاهی بیزار از خانه داری – دارای فرزندانی خود مختار و استقلال طلب – در مورد تحصیل فرزندان سخت گیر و ...

نظر شما

PRchecker.info