قوانین طلایی موفقیت

 • نمايش صفحه شماره 1
 • قوانین طلایی موفقیت

  در دنیا قوانینی برای موفقیت وجود دارد که در ذیل به 30 مورد آن اشاره شده است.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  1- قانون انگیزه:

  هر چه می گویید یا انجام می دهید ، از تمایلات درونی و خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت ، باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با برنامه ریزی اصولی به موفقیت رسید.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  2- قانون انتظار:

  اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید ، آن چیز به وقوع می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و این انتظارات در رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  3- قانون تمرکز:

  هر چیزی را که روی آن تمرکز و به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند . باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعا در طلب آنید.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  4- قانون عادت :

  حد اقل 95% از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادتهایی را که موفقیتمان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم ؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر بطور خودکار و غیر ارادی انجام نشود ، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آنرا ادامه دهیم.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  5- قانون انتخاب :

  زندگی ما نتیجه انتخابهای ما تا این لحظه است . چون همیشه در انتخاب افکار خود آزادیم ، مهار کامل زندگی و تمامی آنچه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  6- قانون تفکر مثبت :

  برای رسیدن به موفقیت و شادی ، تفکر مثبت امری ضروری است . شیوه تفکرتان نشان دهندۀ ارزشها و اعتقادات و انتظارات شماست.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  7- قانون تغییر :

  تغییر اجتناب ناپذیر است و ما باید استاد تغییر باشیم ، نه قربانی آن.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  8- قانون مهار کردن :

  سلامت و شادی و عملکرد درست از راه مهار کردن کامل افکار و اعمال و شرایط پیرامونمان بوجود می آید.

   

   قوانین|طلایی|موفقیت

   

  9- قانون مسئولیت :

  مسئولیت کامل آنچه هستید و آنچه به دست آورده اید و آنچه خواهید شد بر عهدۀ خود شماست.

   

    قوانین|طلایی|موفقیت

   

  10- قانون پاداش :

  عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از هر دستی که بدهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید، به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

  1 2 3