تعبیر خواب | درخت و انواع آن
 • نمايش صفحه شماره 2
 •  

   

  درخت

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر کسی در خواب ببیند به او شاخۀ باریک درختی دادند و دهندۀ آن آشنا بود از آن شخص به او منفعت می رسد ، و اگر دهندۀ آن ناشناس باشد از بیگانه ای به او منفعت می رسد ، و اگر آن شاخه خشک باشد هیچ خیر و شری به او نمی رسد .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  دیدن هر درختی که نزد مردم محبوب و گرامی است در خواب دلالت بر مردی شریف و بزرگوار دارد و هر درختی که میوه دار باشد دلالت بر مردی ثروتمند دارد و درخت نی دلیل بر مردی فقیر است و درختی که در سرزمین تازیان و اعراب باشد دلالت بر مردی صحرا نشین دارد و هر درختی که در سرزمین عجم باشد دلالت بر مرد عجم دارد و هر درختی که نشناسد و در مسجد یا مصلایی قرار داشته باشد دلالت بر قوت و استحکام دین دارد و درختی که در باغ باشد دلیل بر مال برای صاحب باغ است و اگر دید که درختی را از ریشه کند مردی را از جاه و مقام و مال و نعمت ساقط می کند .

   

  کرمانی می گوید :

   

  ریشۀ درختان در خواب دلیل بر رضایت و پذیرش صاحب آن در امور دین است ، اگر ببیند ریشه های درخت قطور و محکم است زکات مال خود را به طور کامل می پردازد ، و اگر برعکس این ببیند زکات مال را به طور کامل نمی دهد ، و پوست درخت دلیل بر روزه گرفتن بینندۀ خواب است ، اگر ببیند پوست درخت کلفت و سخت است صاحبش روزه دار می باشد ، و شاخۀ درختان در خواب فرزندان و برادران و خویشان او هستند ، اگر ببیند درخت شاخه های زیادی دارد خانواده و بستگان او زیاد هستند ، و برگ درختان دلیل بر ذوق و خوش طبعی برادرش می باشد ، اگر ببیند درخت برگ فراوانی دارد صاحبش با ذوق و خوش طبع است ، و اگر ببیند برگهای درخت کم است تعبیرش برعکس این است ، و میوۀ درخت دلیل بر پرهیزکاری صاحب آن است ؛ اگر ببیند درخت میوۀ فراوانی دارد صاحبش متدین و پرهیزکار است ، اگر ببیند درختی را برید یا انداخت دلیل بر هلاکت و نابودی صاحب آن است ، و یا وضع و حالش دگرگون می شود .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  هر درختی که خوشبو و میوه اش لذیذ باشد دلیل بر مردی پاک و درستکار و با دیانت است ، و هر درختی که در غیر جای خود باشد مردی غریب است که به آن سرزمین آمده ، و اگر ببیند درخانۀ او یا خانۀ دیگری درختان گوناگونی وجود دارد و از داخل و بیرون و بالا و پایین به هر طرف نگاه می کند درخت است دلیل آنست که در آن خانه مصیبتی اتفاق می افتد که مردم از کوچک و بزرگ در آنجا رفت و آمد می کنند ، و اگر ببیند در خانۀ خود درختی کاشت ، مناسب با آن درخت دامادی می گیرد ، و اگر ببیند بالای درخت بلندی رفت کارش بالا می گیرد ، و اگر ببیند از درخت افتاد و پایش شکست به بلایی بزرگ گرفتار میشود و درختان خشک و بریده در خواب ، افراد بی دیانت و بی خبر از مسلمانی هستند ، و درخت بی میوه دلیل بر زن است ، و درخت معروف دین است ، و تنۀ درخت ایمان است ، و آب آن نماز است ، و پوست آن رزق و روزی ، و برگ آن خوبی و زیبایی است ، و هر چه درخت بهتر باشد دیانت و پرهیزکاری او بهتر خواهد بود ، و هر چه درخت خشکی و کمبود داشته باشد دلیل بر کمبود و زیان در اموال اوست ، و اگر ببیند در سایۀ درختی نشسته یا خوابیده است در پناه مردی که به آن درخت منسوب است قرار دارد .

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

  اگر ببیند برگ درختان جمع کرد به قدر آن طلا به دست می آورد ، و اگر ببیند میوه از درختان جمع کرد نسل و فرزندان او زیاد می شود ، و اگر ببیند بالای درختان رفت با مردی بزرگوار پیوند و ارتباط پیدا می کند و به وسیلۀ او از آنچه می ترسد و نگران است ایمن می گردد ، اگر ببیند روی درختی است و از میوۀ آن می خورد به قدر آن مالی به او می رسد یا سخنی می سنود که از آن خوشحال می شود ، مگر آنکه درختی باشد مثل خربزه و زردآلو و نظایر اینها که تعبیر آن خوب نیست ، و اگر در خواب درختان میوه دار زیادی ببیند و بداند که همه متعلق به اوست عمرش طولانی خواهد بود و به پیروزی و بزرگی می رسد ، و اگر ببیند که درخت را می برید به شدت بیمار می شود یا فردی از بستگان او می میرد ، اگر ببیند در فصل خزان در باغ ناشناسی می گردد و برگ درختان می ریختند به غم و اندوه گرفتار می شود ، و اگر ببیند درخت با او حرف زد و موافق با وضع و حال او بود کاری می کند که مردم از آن تعجب می کنند ، و اگر ببیند درخت را از ریشه کند بیمار می شود یا در آن محل که درخت را کنده شخصی بیمار می شود و می میرد.

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن درختان در خواب بر ده وجه است :

  1- پادشاه

  2- طلا

  3- تاجر

  4- مرد مبارز

  5- مرد عالم

  6- مومن

  7- کافر

  8- عنوان

  9- جنگ و خصومت

  10- مرد منافق .

  و نیز آن حضرت می فرماید : تعبیر درخت انگور در خواب بر پنج وجه است :

  1- منفعت

  2- زیان

  3- مرد حیله گر

  4- جنگ و خصومت

  5- مال شبهه ناک .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  PRchecker.info