تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 8
 •  

   

   

  پلنگ

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  پلنگ در خواب دشمنی توانا و نیرومند است . اگر ببیند که با پلنگ می جنگد ، با دشمن خود مبارزه می کند و اگر پلنگ بر او پیروز شد  دشمن بر او غالب می شود و اگر او بر پلنگ پیروز شد بر دشمن غلبه می کند . اگر ببیند که گوشت پلنگ می خورد دچار جنگ می شود اما پیروز می شود و به مقام و بزرگی می رسد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند بر پلنگ سوار شد عزت و افتخار و سربلندی پیدا می کند و دشمن را شکست می دهد ، اگر ببیند با پلنگ می جنگید و هیچ یک بر دیگری پیروز نشد از سوی پادشاه به ترس و هراس بزرگ دچار می شود ، یا به بیماری مبتلا می گردد و بعداً شفا پیدا می کند ، اگر ببیند شیر پلنگ خورد از دشمن هراسان می شود و عاقبت ایمن می گردد ، و اگر ببیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی آن را به دست آورد یا کسی به او داد به قدر آن مال دشمن بدست می آورد ، اگر ببیند پلنگی را کشت از اسلام روگردان می شود و در او هیچ خیری نیست .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است :

   

   

  1-    دشمن قوی و نیرومند

   

   

  2-    مال از دشمن به دست آوردن

   

   

  3-    ترس از پادشاه

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info