تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 7
 •  

   

   

  بوزینه

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن بوزینه در خواب ، دشمنی ملعون و فریبکار است ، اگر ببیند که روی بوزینه نشسته بود و آن بوزینه رام او بود بر دشمنش پیروز می شود و اگر دید که با بوزینه جنگید و بوزینه بر او پیروز شد بیمار می شود و از بیماری شفا پیدا نمی کند و یا عیبی بر بدن او پدیدار می شود که از آن خلاص نمی شود .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب ببیند بوزینه را کشت دشمن را شکست می دهد ، و اگر ببیند گوشت آن را خورد به بیماری و نقصی گرفتار می شود ، و اگر ببیند کسی بوزینه ای به او بخشید شخصی کینه و دشمنی خود را با او آشکار می سازد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر کسی ببیند بوزینه را کشت بیمار می شود و زود شفا می یابد ، اگر ببیند بوزینه ای بر اسب سوار است یکی از یهودیان با زن او فساد و خیانت می کند ، و بوزینۀ ماده زنی مفسد و جادوگر است ، و اگر ببیند بوزینه به خانه ای وارد شد در آن خانه زنی او را جادو می کند ، و اگر ببیند بوزینه با او حرف زد زن نسبت به او زبان درازی می کند ، و اگر ببیند بوزینه او را گاز گرفت بیمار می شود و یا از همسر خود فحش و ناسزا می شنود ، و اگر ببیند بوزینه چیزی به او داد یا خورد مال خود را خرج خانواده می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info