تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 6
 •  

   

   

  بز

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  بز نر در خواب مردی بزرگ و بز ماده زنی بزرگ است ، اگر ببیند بزی مجهول و ناشناس را کشت بر مردی بزرگ غلبه می کند و پیروز می شود ، اگر ببیند پوست بز را کند مال فراوانی به دست می آورد و خرج می کند ، و اگر ببیند از گوشت آن خورد مال می خورد ، و اگر ببیند بر بز سوار است و به این طرف و آن طرف می راند با مردی بزرگ حیله و نیرنگ می کند و او را هر طور مایل است می گرداند ، اگر ببیند بز او را از پشت خود انداخت آن مرد را از جاه و مقام می اندازد ، اگر ببیند هر دو شاخ بز را شکست جلوی کار آن مرد را می گیرد ، و اگر ببیند شاخهای بز دراز و محکم و یا تعداد آن اضافه شده در کار خود رئیس و نیرومند می شود و بر دیگران پیروز می گردد ، و اگر ببیند موی بز زیاد و بلند شده است مالش افزایش می یابد ، و اگر ببیند پشم بز را چید به اندازه آن مال از فرزند می گیرد ، و اگر ببیند بز ماده ای پیدا کرد یا کسی به او بخشید زنی می گیرد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند بز ماده ای را دوشید و شیر آن را خورد از زنی مال بدست می آورد ، و اگر ببیند بز ماده را کشت و گوشت آن را خورد حاجتش از آن زن برآورده می شود ، و اگر ببیند بز ماده ای را نه برای گوشت آن کشت با زنی ازدواج می کند و از او فایده ای نمی بیند ، و اگر ببیند بز ماده ای از خانه او بیرون رفت زن را طلاق می دهد ، اگر ببیند در خانه و یا در جای دیگر گله ای بز دارد و گله متعلق به اوست به قدر آن مال و نعمت و غنیمت پیدا می کند ، و اگر ببیند گله بز و گوسفند در صحرا می چراند و گله را هر جا می خواهد می برد در سرزمینی از عرب یا عجم حاکم می شود . و نیز دیدن بز ماده و خوردن گوشت آن در خواب مال جمع کرده است ، و بعضی از معبران می گویند مالی جمع کرده به دست می آورد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند گوشت بز ماده می خورد بیمار می گردد و زود شفا می یابد ، و پوست و پشم و شیر بز در خواب خیر و برکت و مالی است که به او می رسد ، و اگر ببیند بزغاله ای به او دادند یا پیدا کرد یا خرید صاحب فرزندی مبارک و خجسته می شود ، و اگر ببیند بزغاله را کشت فرزندش می میرد ، اگر ببیند گوشت بزغاله را خورد چیزی از مال فرزند را می خورد . و نیز دیدن بز ماده و خوردن گوشت آن اگر خوش طعم و لذیذ باشد خیر و منفعت است ، و اگر خوش طعم و لذیذ نباشد بر غم و اندوه دلالت دارد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  بز نر در خواب مقدمه و طلایۀ لشکر است ، و اگر ببیند بز نر پیدا کرد و بر آن سوار شد پیشرو لشکر می شود ، و اگر از مردم عامه و غیر لشکری باشد با پیشرو لشکر مصاحبت پیدا می کند و ثروتمند می شود . و نیز از پیامبر (ص) روایت است ک همی فرماید : هر کس در خواب ببیند که بزی خرید و به خانه برد چهل سال از فقر و مستمندی در امان می ماند و فروشندۀ بز در خواب مردی است که مردان و زنان را به هم می رساند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info