تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 5
 •  

   

   

  بره

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  دیدن بره در خواب چه نر باشد و چه ماده ، فرزند است ، اگر ببیند بره ای گرفت و یا کسی به او داد فرزندی پیدا می کند و آن فرزند حامی و پشت و پناه او خواهد بود ، اگر ببیند بره را کشت فرزندش می میرد ، اگر ببیند گوشت بره را خورد به جهت فرزند به غم و اندوه مبتلا می شود .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  دیدن بره در خواب ، خیر و منفعت است و نیز به قدر بزرگی و کوچکی بره نیکویی و مال حلال می باشد ، و اگر ببیند بره دارد به قدر آن مال و غنیمت به دست می آورد ، اگر ببیند بره یا بزغاله را نه برای گوشت آن کشت و آن را خورد ، مصیبتی به جهت فرزند به او می رسد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن بره در خواب بر چهار وجه است :

   

   

  1-    فرزند

   

   

  2-    مال حلال

   

   

  3-    معیشت

   

   

  4-    غم و اندوه

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info