تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 46
 •  

   

   

  یوز

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  یوز در خواب دشمنی پست و فرومایه است ، اگر ببیند با یوز غذا خورد از شر دشمن در امان می ماند ، اگر ببیند یوز به او حمله کرد از دشمن به او آسیب و زیان وارد می شود ؛ اگر ببیند با یوز جنگید و بر آن غلبه کرد بر دشمن پیروز می گردد .

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info