تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 45
 •  

   

   

  نهنگ

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  نهنگ در خواب دلالت بر مردی دزد دارد . اگر ببیند نهنگ او را در آب برد و غرق کرد در آب غرق می شود . اگر ببیند نهنگ او را گاز گرفت از طرف دشمن به او ضرر و زیان می رسد .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند نهنگ او را بلعید به وسیلۀ ماهی هلاک می شود ، اگر ببیند با نهنگ جنگید و بر آن غلبه کرد بر دشمن پیروز می شود ، و اگر غلبه نکرد دشمن بر او پیروز می گردد ، و پوست و گوشت و استخوان نهنگ در خواب دلیل آسیب و زیان است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info