تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 44
 •  

   

   

  میش

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  میش در خواب دلالت بر زنی بزرگوار و یا مردی محترم دارد . اگر ببیند که میش دارد از طرف بزرگی ، به او منفعت می رسد . اگر دید که پوست میش را کند بر شخصی غلبه می کند و مالش را می گیرد .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند با میشی جنگید زنی با او مکر و حیله می کند ، اگر ببیند شیر میش خورد بیمار می شود ، اگر ببیند میشی به او بخشیدند صاحب فرزندی می شود .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر میش در خواب بر چهار وجه است :

   

   

  1-    امام

   

   

  2-    خلیفه

   

   

  3-    امیر

   

   

  4-    رئیس .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info