تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 43
 •  

   

   

  موش

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  موش در خواب دلیل بر زنی است منافق که در باطن فاسد و فاسق است ولی ظاهراً عفیف و پاکدامن به نظر می آید . اگر ببیند که موشی گرفت با چنین زنی ازدواج می کند . اگر دید تعداد زیادی موش یک رنگ و یک شکل در خانۀ او جمع شدند به اندازۀ آنها زنان در خانۀ او جمع می شوند .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب ببیند از بینی یا از سوراخ گوش او یا از مقعد او موشی بیرون آمد صاحب دختری بدکردار می شود ، اگر از گلوی او موشی بیرون آمد صاحب پسری می شود .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  تعبیر موش صحرائی و موش خانگی یکسان است ، اگر ببیند موشی در بستر اوست با زنی قصد فسق و فساد می نماید ، و اگر ببیند گوشت موش خورد مال زن فاسد و خرابی را می خورد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info