تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 42
 •  

   

   

  ماهی

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند که کسی به او ماهی شور و یا خشک داد ، بزرگی به او ظلم و ستم می کند ، اگر ماهی کوچک دید از غلامش به او ضرر و زیان می رسد و بعضی می گویند که به سفر می رود .

   

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

   

   

  در خواب دیدن ماهی در دریای گرم دلیل بر بلا و سختی است ، و در دریای سردسیر تعبیرش خوب است ، اگر ببیند مقدار زیادی ماهی تازه و بزرگ دارد غنیمت بدست می آورد ، و اگر ماهی کوچک باشد دچار غم و اندوه می شود ، اگر ببیند در شکم ماهی مروارید پیدا کرد صاحب پسری می گردد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  ماهی تازه غنیمت است زیرا در مائده ای که برای حضرت عیسی (ع) از بهشت آوردند ماهی بود ، اگر ببیند ماهی از دهان او بیرون آمد بسیار دروغ می گوید ، اگر از آلت او ماهی بیرون آمد صاحب دختری می شود ، اگر ببیند ماهی تازه و پخته خورد به قدر آن مال به دست می آورد ، اگر ببیند ماهی فروشی کرد منفعت به او می رسد ، اگر ببیند ماهیان دریا با او حرف زدند از راز پادشاه آگاه می شود و مراد خود را بدست می آورد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر ماهی بر شش وجه است:

   

   

  1-    وزیر

   

   

  2-    لشکر

   

   

  3-    دختر دوشیزه

   

   

  4-    غنیمت

   

   

  5-    غم و اندوه

   

   

  6-    کنیز هندی .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info