تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 41
 •  

   

   

  مار

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  مار در خواب دشمنی پنهان است ، اگر در خانۀ خود مار ببیند دلیل بر دشمنی خانگی است و اگر در صحرا مار ببیند دشمنی بیگانه است . اگر دید که با مار جنگید با دشمن نزاع و مرافعه می کند . اگر مار بر او غلبه کرد ، دشمن بر او پیروز می شود و اگر او بر مار پیروز شد ، دشمن را شکست می دهد . اگر ببیند که گوشت مار می خورد ، به پادشاهی می رسد ، اگر ببیند مار را دو نیم کرد مال دشمن را می خورد و اگر ببیند ماری مرده است ، از آفتی در امان می ماند .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند مار سفید رنگی گرفت به بزرگی می رسد ، اگر ببیند مار از او فرار کرد دشمن ضعیف و ناتوان است ، اگر در خواب مارهای سیاهی ببیند دشمنانش زیاد است ، اگر مار سبز رنگی ببیند دشمن او زاهد و درستکار است ، اگر زرد رنگ باشد دشمنش بیمارگون است ، اگر مار سرخ باشد دشمنش خوش مشرب و معاشرتی است ، اگر ببیند تعداد زیادی مار پیش او جمع شدند خویشان و بستگانش با او دشمنند .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب ببیند از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا آلت یا مقعد او ماری بیرون آمد فرزندش دشمن او می باشد ، اگر ببیند مار را گرفت و آسیبی به او نرسید به بزرگی و مقام می رسد و بر دشمن پیروز می شود و به مرادش می رسد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر مار در خواب بر ده وجه است :

   

   

  1-    دشمن پنهان

   

   

  2-    زندگانی

   

   

  3-    سلامتی

   

   

  4-    پادشاهی

   

   

  5-    سپه سالاری

   

   

  6-    دولت

   

   

  7-    زن

   

   

  8-    مراد

   

   

  9-    پسر

   

   

  10-                       سیل .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info