تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 40
 •  

   

   

  لاک پشت

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن لاک پشت در خواب مردی عالم است که از مصاحبت او به مردم فایده می رسد . اگر ببیند که لاک پشت به خانۀ او آمد با شخص پارسایی همنشینی پیدا می کند و اگر گوشت لاک پشت خورد به اندازۀ آن علم می آموزد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر لاک پشت بر سه وجه است :

   

   

  1-    مردی عالم و دانا

   

   

  2-    مردی زاهد و پارسا

   

   

  3-    مردی صنعتگر .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info