تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 4
 •  

   

   

  ببر

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  ببر جانوریست درنده و دیدن آن در خواب دلیل بر دشمنی قوی و دلیر است اما مهربان و بزرگوار هم هست . اگر ببیند که با ببر در نبرد و جنگ است و بر آن پیروز شد بر دشمنش غلبه خواهد کرد . اگر ببیند که ببر از او می ترسد و فرار می کند از شر دشمن ایمنی پیدا می کند و اگر دید که در نبرد با ببر ، او شکست خورد از دشمن شکست می خورد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب پوست و استخوان و موی ببر را ببیند به اندازه آن از دشمن و مال و منفعت به او می رسد ، و اگر ببیند سوار ببر است و ببر رام و مطیع اوست دشمن مطیع او می شود .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info