تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 39
 •  

   

   

  گوسفند

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  گوسفند در خواب دلیل بر غنیمت است ، اگر ببیند گوسفند می چراند ، آقا و سرکردۀ گروهی می شود . اگر دید که تعداد زیادی گوسفند دارد و بداند که مال اوست  نعمت زیادی به دست می آورد . اگر دید که گوشت پختۀ گوسفند خورد به اندازۀ آن غنیمت پیدا می کند . اگر گوسفندی را کشت بر دشمن پیروز می شود و مال او را می خورد .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب ببیند که بز و میش دارد از شخص بزرگی مالی بدست می آورد ، اگر ببیند شاخهای بز و میش بزرگ و قوی است قدرتمند و توانا می گردد ، اگر ببیند تعداد زیادی بز و میش دارد و بداند که مال اوست به قدر آن از گاو و گوسفند منفعت می برد ، و نیز می گویند به تعداد هی میشی یک سال بزرگی و سروری پیدا می کند .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  میش در خواب دلیل بر زنی بزرگ و سرشناس است ، خدای متعال می فرماید : « در داستان حضرت داود و محاکمه ای که دو فرشته نزد او آوردند یکی از آن دو گفت : این برادرم نود و نه میش دارد و من فقط یک میش دارم – سورۀ ص ، آیۀ 23 ». اگر ببیند میشی دارد با زنی بزرگ زاده ازدواج می نماید ، اگر ببیند گوسفندی با او حرف زد رزق و روزیش فراوان می گردد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر گوسفند بر پنج وجه است :

   

   

  1-    سروری

   

   

  2-    زنی بزرگ و مهم

   

   

  3-    مال

   

   

  4-    فرمانروایی

   

   

  5-    مقام و منفعت .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info