تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 38
 •  

   

   

  گوساله

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب ببیند گوسالۀ نری دارد ، پسری برایش به دنیا می آید و اگر گوساله ماده باشد ، صاحب دختری می شود .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند گوساله ای در خانۀ او رفت و آمد می کرد دچار غم و اندوه می شود ، اگر ببیند سوار گوساله ای شد با پادشاهی پیوند و ارتباط پیدا می کند و به جاه و مقام می رسد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب ببیند گوسالۀ او مرد فرزندش می میرد ، اگر ببیند گوساله را کشت و از گوشت آن خورد از فرزندش به او ارثیه می رسد ، اگر ببیند گوسالۀ سفید رنگی دارد فرزندش پارسا و زیبارو می باشد ، اگر ببیند گوسالۀ سیاه رنگی دارد فرزندش ثروتمند و عفیف می باشد ، و اگر گوساله سیاه و سفید باشد تمام خیر و نیکی در آن فرزند موجود است ، اگر گوساله چاق و قوی باشد فرزندش سالم و تندرست و وضعش خوب می شود ، و اگر گوساله ضعیف و لاغر باشد  تعبیرش بر عکس این است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info