تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 37
 •  

   

   

  گورخر

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند که گورخری به او رسیده غنیمتی به او خواهد رسید . اگر ببیند که روی گورخر نشسته و آن گورخر مطیع و رام او بود ، گناهکار و بی دین است و از اهل دین دور می شود . اگر دید که گورخر با او جنگ می کرد و یا سر آن را می کشید ، کاری سخت و با اندوه و رنج به او می رسد . اگر ببیند که دو گورخر با او جنگ می کردند ، دو مرد فاسق برای او با یکدیگر جنگ می کنند و اگر دید گورخری را به خانه آورد مرد فاسقی را به خانه خواهد آورد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  گورخر در خواب مردی جاهل و احمق است که عقل و علم و فرهنگ ندارد ، و اگر ببیند گوشت گورخر می خورد مال فراوان به دشت می آورد ، اگر ببیند بر گورخری نابینا سوار است مال بی اندازه پیدا می کند ، اگر ببیند خودش گورخر شده است رزق و روزیش فراوان می شود ولی برای دینش زیان دارد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  دیدن پوست و گوشت گورخر در خواب ، مال و غنیمت است ؛ و بعضی از معبران می گویند دلیل بر جاه و مقام است ، اگر ببیند سر گورخر پیدا کرد هزار درهم به دست می آورد یا با مهتر و سرکرده ای بزرگ مصاحبت پیدا می کند و از او خیر و منفعت می بیند ، و اگر ببیند سر گورخر می خورد بسیار عبادت می کند و به دیانت عمل می نماید ، اگر ببیند گورخرها از جلوی او فرار می کردند از مسلمانان دوری می جوید و جدا می شود و به راه فساد می رود .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info