تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 36
 •  

   

   

  گرگ

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند که گرگ او را درید و پاره کرد زنش را طلاق می دهد و اگر دید گرگ را کشت و گوشت آن را خورد به قدر آن ارثیه به او می رسد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن گرگ در خواب بر سه وجه است :

   

   

  1-    زن

   

   

  2-    کنیز

   

   

  3-    خادم

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info