تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 34
 •  

   

   

  گربۀ زَباد

   

  زباد عرق جانوری است مانند گربه که خوشبو است

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب ببیند که عطر زباد با خود دارد یا کسی به او بخشیده بینندۀ خواب شخصی با فرهنگ و ادب است و مردم او را ستایش می کنند ، و اگر ببیند زباد بوی بد داشت مردم او را نکوهش می کنند ، و اگر ببیند هیچ بویی نداشت به افراد نیکی و احسان می کند ولی از او سپاسگزاری نمی کنند ، اگر ببیند عطر زباد خورد خانوادۀ او با ادب و فرهنگ می باشند .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن زباد در خواب بر چهار وجه است :

   

   

  1-    ادب و فرهنگ

   

   

  2-    مدح و ستایش

   

   

  3-    نام نیکو

   

   

  4-    کارهای پسندیده

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info