تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 33
 •  

   

   

  گربه

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  گربه در خواب مردی دزد و فاسد و بدکار است . اگر ببیند که گربه به خانه او آمد ، دزدی به آنجا می آید . اگر گربه از خانۀ او چیزی خورد دزد از آنجا چیزی می دزدد و اگر دید که گربه را کشت ، دزدها را می کشد و یا مغلوب می کند .

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند گربه را کشت و پوست ان را کند مال دزدی را می گیرد ، اگر بعد از صبح در خواب گربه ببیند شش روز بیمار می شود .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است :

   

   

  1-    دزد

   

   

  2-    سخن چین

   

   

  3-    بیماری

   

   

  4-    زنی دلسوز و مهربان

   

   

  5-    جنگ و دشمنی

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info